Hopp til hovedinnhold

Redegjørelse for foretatt aktsomhetsvurdering

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

Museum Vest er et konsolidert museum for Norges Fiskerimuseum, Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene, Herdla Museum, Kystmuseet i Øygarden, Nordsjøfartmuseet, Bjørn West Museet, Fjell festning og Bergens Sjøfartsmuseum. Etter avtale kan nye museer tiltre konsolideringen på et senere tidspunkt.

Stiftelsen Museum Vest skal tjene samfunnet og dets utvikling og skal være åpent for publikum. Museet skal samle inn, forske i, formidle og stille ut materielle vitnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie- og utdanningsøyemed og følge ICOM’s museumsetiske regelverk. Stiftelsen skal arbeide for at de tilsluttede museene får et godt faglig og vitenskapelig fundament, gode bevaringsforhold for samlingene og en tilrettelegging som sikrer et bredt publikum tilgang til dem.

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Styret i Museum Vest har gjennom retningslinjene forankret ansvarlighet for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Museum Vest. Oppfølging av ansvarlighet i henhold til åpenhetsloven skal være fast sak i de regulære styremøtene.

 

Museum Vest skal

  1. a) Kartlegge faktiske og mulige konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, som Museum Vest bidrar til, dvs. alle konsekvenser som ikke ville eksistert om Museum Vest ikke hadde eksistert. Museum Vest må derfor

Ha en oversikt over «hvem, hva og hvor»

o          Hvem handler MV med

o          Hvor handler MV

o          Hva handler MV med

 

Vurdere om en eller flere av «hvem, hva og hvor» faller inn i typiske risikogrupper

o          Bruke eget skjønn og kunnskap, evt. fabrikkbesøk

o          Se verktøy i “Verktøy for Kartlegging og aktsomhetsvurderinger”

o          Sjekke FNs veiledere og nasjonale kontaktpunkt

o          Undersøke med Etisk Handel eller andre organisasjoner

o          Sjekke evt. andre eksterne, lokale kilder (rapporter fra lokal fagbevegelse, myndigheter, sivilsamfunn, arbeidstagere osv)

 

  1. b) Undersøke med MVs leverandører om de har gjort samme vurdering og hvordan risikoen er håndtert

Sende spørreskjema og sette en rimelig svarfrist. Følg opp uteblitte svar og lite

troverdig informasjon med en personlig henvendelse

 

-           Vurdere om det kan være aktuelt å samarbeide med andre bedrifter som bruker samme leverandør om å innhente informasjon og forhandle vilkår med leverandøren (NB: Viktig at samarbeidet begrenses til åpenhetsloven, og ikke er i strid med konkurranseloven)

 

  1. c) Prioritere hva vi vil følge opp, i henhold til følgende retningslinjer

-           prioritere ned risiko som er tilfredsstillende håndtert av MVs leverandører

-           prioritere ned risiko som håndteres (godt) av bransjeorganisasjoner eller på andre nivåer i leverandørkjeden

-           prioritere opp følgende tilfeller

o          høy alvorlighetsgrad

o          stort omfang

o          høy sannsynlighet for potensiell negativ påvirkning eller skade

o          Reell sannsynlighet for at dere kan bidra til endring

 

  1. d) Gjenta a, b og c hvert halvår og hver gang MV får nye kontrakter, endrer leverandører eller gjør vesentlige endringer i driften.

 

  1. e) Gjør nye prioriteringer løpende, bl.a. hvis et høyt prioritert område løses.

 

  • Iverksette generelle tiltak for å redusere eller fjerne risiko
  • Iverksette spesifikke tiltak rettet mot prioriterte områder
  • Lære opp de ansatte i retningslinjene slik at alle ansatte vet hva de kan og skal gjøre for å bidra til å unngå menneskerettighetsbrudd og brudd på arbeidstakerrettigheter.
  • Virkemidler for å iverksette slike tiltak kan være å velge alternative leverandører, å stille strengere minstekrav (mot å betale mer), tettere oppfølging av produksjon mv. Bare som en aller siste utvei bør Museum Vest vurdere å heve eller avslutte kontrakter. I slike tilfeller er det naturlig å gjøre en grundigere vurdering og eventuelt innhente ekstern bistand.
  • Avhengig av størrelse og på hvilket nivå i virksomheten kontakt med leverandør skjer beslutter enten avdelingsleder, direktør eller styret hvilke tiltak som skal gjennomføres

 

 

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:

Museum Vest startet sine aktsomhetsvurderinger i juni 2023 og har så langt ikke avdekket faktiske negative konsekvenser.

 

I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser:

Museum Vest har heller ikke så langt avdekket vesentlig risiko for negative konsekvenser.

 

For å stanse avdekkete negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

Museum Vest har ikke avdekket negative konsekvenser og har derfor heller ikke iverksatt tiltak.

 

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

Museum Vest har informert ledergruppen i organisasjonen om åpenhetsloven og om våre retningslinjer for ansvarlighet slik at de er bevist sitt ansvar i allerede eksisterende avtaler/ kontrakter og ved inngåelse av nye avtaler/kontrakter med leverandører.

 

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:

Museum Vest er helt i starten av dette arbeidet og kan enda ikke vise til resultater. Museum Vest forventer en større bevissthet i organisasjonen knyttet til menneskerettighetsbrudd og gjennomføring av aktsomhetsvurderinger ved inngåelse av nye kontrakter og avtaler.

 

Museum Vest kommuniserer retningslinjene for ansvarlighet og aktsomhetsvurderingene på www.museumvest.no og svarer på henvendelser om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold via post@museumvest.no

 

Styret Museum Vest

 

Bergen, 08.06.2023

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2